img_xl.jpg?width=4000&height=3000&avg=%2523778882&v=2img_xl.jpg?width=4000&height=3000&avg=%2523677f83&v=2img_xl.jpg?width=4000&height=3000&avg=%252374858e&v=2img_xl.jpg?width=4000&height=3000&avg=%25236f848d&v=2                         역대급 태풍 힌남노가 오늘 새벽 우려했던것 보다는 큰 피해없이  우리나라를 관통하여 지나갔다.  예정되었던 산악회 산행은  취소되었지만  맑은 하늘을 바라보고  가까이 있는  장복산덕주봉을 올라본다                                                                           

                                                                                                                             창원 장복산덕주봉~ 태풍 힌남노가 지난 후 풍경 (tistory.com)