img_xl.jpg?width=945&height=630&avg=%25237b827e&v=2
                                                                                                           굴암산   http://blog.daum.net/lkc226/8874136굴암산 산행은   진해 웅동에서 성흥사 에서 시작하여 팔판천 계곡을 지나는 코스와   반대편인 장유 신안마을쪽에서 오르는  코스가 무난하여 많은 사람들이 이용하는

코스이다.  맑은 날씨면 남해바다의 조망이 일품일듯하다.