109124_0.jpg

반야봉 오름길에 만난 일출..  좌측은 천왕봉 

              

109124_1.jpg

피아골대피소산행구간 : 화엄사주차장~화엄골~노고단대피소(1박)~ 반야봉~삼도봉~피아골~연곡사주차장 

산행일시 : 2017. 11. 04. 13:27~16:13(6.8km, 2시간 46분 소요) 

                        11. 05. 04:54~12:30(17.63km, 7시간 36분 소요)

세부정리 : 2017. 11. 04 : 화엄사주차장(13:27)~용소쉼터(13:50)~어은교(13:59)~연기암(14:04/14)~

                                    참샘터(14:23)~집선대(15:20)~무넹기(16:00)~코재(16:02)~노고단대피소(16:13) 

                        11. 05 : 노고단대피소(04:54)~노고단고개(05:02)~돼지령(05:44)~피아골삼거리(05:54)~

                                    임걸령(06:03)~노루목(06:35/40)~반야봉(07:10/25)~삼도봉(07:59/08:23)~

                                    피아골삼거리(09:17)~불로교(10:02)~피아골대피소(10:15/40)~선녀교(10:46)~

                                    구계포교(11:06)~삼홍교(11:19)~표고막터(11:43)~직전마을입구(11:55)~

                                    연곡사(12:24~12:30) 

동행여부 : 나 홀로

교 통 편  : 자가용홀대모카페

  ☞ http://cafe.daum.net/holdaemo/6ivc/2277  ☞ http://blog.naver.com/sohong0106/221135050408