img_xl.jpg?width=2976&height=1984&avg=%2523807f76&v=2


img_xl.jpg?width=2976&height=1984&avg=%25237c867d&v=2


                                                                                                                         채계산 칼바의능선

                                                      채계산송대봉 전북 순창군 적성면 괴정리에 위치한 산으로 여자의 비녀처럼 섬세하고 그림처럼 아름답다하여 일명 화산(華山)이라 하고 또 산의 형상이 마치 책

                                                      을 쌓아 놓은 것 같다하여 책여산(冊如山)이라고도 한다.  산 아래에는 맑은 섬진강이 흐르는 병풍처럼 아름다운 석산(石山)이다
img_xl.jpg?width=2976&height=1984&avg=%25237c7d6b&v=2


img_xl.jpg?width=2976&height=1984&avg=%252362674e&v=2


                                                                                                                       채계산출렁다리

                                                                   2020년 3월 준공한 무주탑현수교이다 길이 270m 높이 90.1m( 가운데 75.1m) 보행폭 1.5m 로 성인 1,300명을 수용할 수 있다
                                                                                    채계산 송대봉       http://blog.daum.net/lkc226/8874232

                           

                                                                                   채계산출렁다리       http://blog.daum.net/lkc226/8874233