img_xl.jpg?width=2400&height=1600&avg=%25236d7185&v=2img_xl.jpg?width=2400&height=1600&avg=%252380808b&v=2img_xl.jpg?width=2400&height=1600&avg=%2523646372&v=2


img_xl.jpg?width=2400&height=1600&avg=%2523946342&v=2


                                                                    


                                                                     우리나라 단풍의 3대 명소중  하나인 내장산의 내장사가는 길은 지금 단풍이 절정기로 단풍터널을 이루고 있다                                                                                 내장산 산행(신선봉~연자봉~장군봉)    https://blog.daum.net/lkc226/8874460

            

                                                                                  내장산 내장사단풍                   https://blog.daum.net/lkc226/8874465