img_xl.jpg?width=2976&height=1984&avg=%2523718da5&v=2

                                                                                                             부상리코스 1전망대(삿갓봉)


img_xl.jpg?width=2976&height=1984&avg=%25234f6887&v=2

                                                                                                       부상리코스2전망대(두꺼비바위)


img_xl.jpg?width=2976&height=1984&avg=%25235170a5&v=2

                                                                                                               금오산정상인 현월봉


img_xl.jpg?width=2976&height=1984&avg=%25238b8490&v=2

                                                                                                                     칼다봉능선

                                                금오산 주봉인 현월봉(懸月峯)이 구미시에 속해 구미 금오산이라 불린다. 등산로는 구미와 칠곡에 몰려 있다.  2013년 김천시가 금오지맥 산길을 정비하면서

                                               금오산에 이정표와 2곳의 전망대를 세우고 들머리에 부상리 금오산 주차장을  완공했다. 부상리에서 시작하는 금오산 산행은  사람들이 별로 없는 호젓한 산행에다

                                                                                         탁 트인 전망대에서 빼어난 1급 조망 산행을 즐기는 산행코스이다


                                                                                                    https://blog.daum.net/lkc226/8874488