img_xl.jpg?width=2976&height=1984&avg=%25236e7a79&v=2


img_xl.jpg?width=2976&height=1984&avg=%2523587787&v=2


화왕산은 창녕의 진산으로 봄에는 진달래꽃 명산으로  가을에는 은빛억새의 명산으로 널리 알려진 산이다   창녕읍에서 바라보면 기암 절벽 같은 바위들이 병풍처럼 별쳐져있어  아가자기한 암릉산행도 함께 즐길 수 있는 산이다

                                                                                           

                                                                                               자세히보기           창녕화왕산~ 억새산행 (tistory.com)